IT Black White 2 - шаблон joomla Авто

Osnivač Fondacije „Duško Jovanović" i suvlasnik dnevnih novina „Dan" Slavica Jovanović prisustvovala je oproštajnom prijemu Udruženja novinara Bavarske, na kom je održala i govor. Na prijemu, koji je upriličen u jevrejskoj opštini u Minhenu, govorili su i Šarlota Knoblav, predsjednica Jevrejske zajednice, ministar Tomas Krojcer, šef državne kancelarije Bavarske, i Mihael Konken, predsjednik Udruženja novinara Njemačke.

Opširnije...

Mi­lu­ti­no­vić je Hi­gin­su uru­čio ček od 20.000 eura i zlat­nik sa li­kom Du­ška Jo­va­no­vi­ća, je­di­nog no­vi­na­ra ko­ji je ubi­jen u Cr­noj Go­ri

Ame­rič­ki no­vi­nar En­dr­ju Hi­gins pri­mio je si­noć pr­vu me­đu­na­rod­nu no­vi­nar­sku na­gra­du Fon­da­ci­je „Du­ško Jo­va­no­vić”, is­ti­ču­ći da je po­no­san što je pr­vi po­sle­nik jav­ne ri­je­či ko­ji je do­bit­nik pri­zna­nja usta­no­vlje­nog u znak sje­ća­nja na ubi­je­nog ured­ni­ka i di­rek­to­ra „Da­na”.

Opširnije...

Fon­da­ci­ja „Du­ško Jo­va­no­vić” do­di­je­li­la je 27. ma­ja 2013. go­di­ne pri­zna­nja za do­ri­nos i raz­voj is­tra­ži­vač­kom no­vi­nar­stvu u Cr­noj Go­ri. Na de­ve­to­go­di­šnji­cu od ubi­stva glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka „Da­na” Du­ška Jo­va­no­vi­ća pri­zna­nja su uru­če­na no­vi­na­ri­ma „Da­na” i TV „Vi­je­sti” Mar­ku Ve­šo­vi­ću i Se­a­du Sa­di­ko­vi­ću i Is­tra­ži­vač­kom cen­tru MANS. U ime Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS na­gra­du je pri­mio De­jan Mi­lo­vac, iz­vr­šni di­rek­tor te NVO.

Opširnije...

SASTAV ŽIRIJA druge međunarodne novinarske nagrade - 2015. godine