IT Black White 2 - шаблон joomla Авто

Pred­stav­ni­ci Fon­da­ci­je „Du­ško Jo­va­no­vić” pred­sta­vi­li su lik i dje­lo ubi­je­nog ured­ni­ka „Da­na” na me­dij­skom sim­po­zi­ju­mu o is­tra­ži­vač­kom no­vi­nar­stvu ko­ji je odr­žan u Lon­do­nu od 5. do 7. de­cem­bra 2014. go­di­ne, u or­ga­ni­za­ci­ji Lo­gan fon­da­ci­je i bri­tan­skog Cen­tra za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo.

Di­rek­tor­ka te fon­da­ci­je Sla­vi­ca Jo­va­no­vić na­ja­vi­la je da će u ma­ju na­red­ne go­di­ne bi­ti do­di­je­lje­na Dru­ga me­đu­na­rod­na na­gra­da za do­pri­nos u raz­vo­ju is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­stva.

Kon­kurs će bi­ti otvo­ren od mar­ta do apri­la 2015. go­di­ne, a na­gra­da će bi­ti do­di­je­lje­na 27. ma­ja, na dan ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća.

U okvi­ru tro­dnev­nog sim­po­zi­ju­ma u Bar­bi­kan cen­tru u Lon­do­nu Jo­va­no­vi­će­va se sre­la sa Ge­vi­nom Mek­fej­de­nom, di­rek­to­rom bri­tan­skog Cen­tra za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo;  Lo­u­ve­lom Berg­ma­nom, di­rek­to­rom Pro­gra­ma za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo na Uni­ver­zi­te­tu Ka­li­for­ni­ja u SAD i do­bit­ni­kom Pu­li­ce­ro­ve na­gra­de; Mi­ha­e­lom Sont­haj­me­rom, no­vi­na­rom nje­mač­kog li­sta „Špigl”, ko­ji je ko­or­di­na­tor pro­gra­ma raz­mje­ne i ob­ja­vlji­va­nja ma­te­ri­ja­la ko­ji je do­sta­vio biv­ši oba­vje­štaj­ni ana­li­ti­čar SAD Edvard Sno­u­deni sa Be­a­tris Edvards, di­rek­tor­kom Me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je za za­šti­tu zvi­žda­ča (li­ca ko­ja jav­no upo­zo­ra­va­ju na ne­le­gal­ne ak­tiv­no­sti).

To­kom su­sre­ta uka­za­la je na va­žnost ra­da Fon­da­ci­je „Du­ško Jo­va­no­vić” i na nje­ne ci­lje­ve, kao i na raz­voj is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­stva, po­seb­no u Cr­noj Go­ri. Jo­va­no­vi­će­va je sa­go­vor­ni­ke upo­zna­la sa de­ta­lji­ma ubi­stva ured­ni­ka „Da­na”. Su­pru­ga Du­ška Jo­va­no­vi­ća pod­sje­ti­la je uče­sni­ke sim­po­zi­ju­ma da je ured­nik „Da­na” ubi­jen 2004. go­di­ne u kla­sič­noj sa­če­ku­ši is­pred re­dak­ci­je. Is­ta­kla je da se pre­ko de­set i po go­di­na ni­šta ne zna o po­či­ni­o­ci­ma i na­lo­go­dav­ci­ma tog zlo­či­na, ali je po­ru­či­la da ni­ka­da ne­će do­zvo­li­ti da to ubi­stvo bu­de za­bo­ra­vlje­no.

Uče­sni­ci­ma sim­po­zi­ju­ma je pre­do­či­la da su po­je­di­ni elek­tron­ski i štam­pa­ni me­di­ji u Cr­noj Go­ri bi­li dio ha­ran­ge pro­tiv nje­nog po­koj­nog su­pru­ga, pro­tiv nje i nji­ho­vog si­na.

–Zdra­va lo­gi­ka na­me­će za­klju­čak da bi sva­ka dr­ža­va u tim tre­nu­ci­ma pru­ži­la po­dr­šku oni­ma ko­ji su žr­tve na­si­lja, ali to ni­je slu­čaj u Cr­noj Go­ri. To upu­ću­je na za­klju­čak da dr­ža­va ni­je ni ima­la na­mje­ru da ra­svi­je­tli Du­ško­vo ubi­stvo. Za­to je mo­ja mi­si­ja da dnev­ne no­vi­ne „Dan” i po­sli­je smr­ti glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka na­sta­ve pu­tem isti­ne, bez uče­šća u ha­ran­ga­ma pro­tiv bi­lo ko­ga per­so­nal­no, a po­seb­no pro­tiv onih ko­ji su žr­tve na­si­lja i zlo­či­na. Na­rav­no, iz­u­zi­mam kri­ti­ku vla­sti ko­ja ne ra­di za do­bro­bit vla­sti­tog na­ro­da. Ni de­set i po go­di­na od ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća ne­ma pra­vo­sna­žne sud­ske od­lu­ke za po­či­ni­o­ce tog zlo­či­na, a na­lo­go­dav­ci ni­ka­da ni­je­su ni iden­ti­fi­ko­va­ni zbog ne­do­stat­ka po­li­tič­ke i in­sti­tu­ci­o­nal­ne vo­lje dr­žav­nih or­ga­na Cr­ne Go­re. Za­što te vo­lje ne­ma, su­vi­šno je pi­ta­nje – za­klju­či­la je Jo­va­no­vi­će­va. Sa­go­vor­ni­ci­ma je pre­do­či­la i da ve­ći­na lju­di u Cr­noj Go­ri mi­sli da je njen po­koj­ni su­prug bio je­di­na opo­zi­ci­ja re­ži­mu ko­ji je vi­še od dvi­je de­ce­ni­je na vla­sti.

Mek­fej­den i Berg­man su po­ru­či­li da sva­ki zlo­čin nad no­vi­na­ri­ma mo­ra bi­ti ra­svi­je­tljen.Ta­ko­đe, za­ni­ma­lo ih je i na ko­ji na­čin funk­ci­o­ni­še Fon­da­ci­ja „Du­ško Jo­va­no­vić” i is­ka­za­li su po­dr­šku Sla­vi­ci Jo­va­no­vić zbog hra­bro­sti i is­traj­no­sti da se ra­svi­je­tli ubi­stvo nje­nog su­pru­ga.

To­kom de­ba­te o sta­nju u me­di­ji­ma, či­ji su pa­ne­li­sti bi­li Mek­fej­den i Berg­man, no­vi­nar „Da­na” Mar­ko Ve­šo­vić pi­tao je u ko­joj mje­ri evrop­ska no­vi­nar­ska za­jed­ni­ca mo­že da iz­vr­ši pri­ti­sak na po­je­di­ne vla­de, kon­kret­no na cr­no­gor­sku, da se ra­svi­je­tle na­pa­di na no­vi­na­re. Mek­fej­den je re­kao da su broj­ne vla­de u svi­je­tu ne­pri­ja­te­lji me­dij­skih slo­bo­da i da su na­pa­di na no­vi­na­re ve­li­ki pro­blem. Berg­man je is­ta­kao da pi­ta­nje bez­bjed­no­sti no­vi­na­ra ur­gent­no tre­ba ri­je­ši­ti. Pod­sje­tio je da je u Mek­si­ku u pro­te­kloj go­di­ni stra­da­lo pre­ko 100 no­vi­na­ra i pre­do­čio da tom dr­ža­vom ha­ra­ju nar­ko-ban­de i da je go­di­na­ma na dnu li­ste me­dij­skih slo­bo­da.

Pa­nel u Bar­bi­kan cen­tru pre­no­si­la je te­le­vi­zi­ja Njuz piks lajv, a sim­po­zi­jum je pro­te­kao u zna­ku de­ba­te o ulo­zi Vi­ki­lik­sa i Edvar­da Sno­u­de­na u raz­vo­ju no­vi­nar­stva. Nje­mač­ki no­vi­nar Sont­haj­mer pre­do­čio je di­rek­tor­ki Fon­da­ci­je „Du­ško Jo­va­no­vić” de­ta­lje iz Sno­u­de­no­vih do­ku­me­na­ta, is­ti­ču­ći da se ra­di o vr­lo dra­go­cje­nim svje­do­čan­stvi­ma o po­stu­pa­nju agen­ci­je NSA. On i Jo­va­no­vi­će­va raz­go­va­ra­li su i o iza­zo­vi­ma sa ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju me­di­ji u Evro­pi, a po­seb­no su uka­za­li na va­žnost stva­ra­nja bez­bjed­nog am­bi­jen­ta za rad no­vi­na­ra.

Sont­haj­mer je po­ka­zao in­te­re­so­va­nje za de­ta­lje ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća, a za­ni­ma­lo ga je i na ko­ji na­čin funk­ci­o­ni­šu me­di­ji u Cr­noj Go­ri. Jo­va­no­vi­će­va je na­ve­la da su dr­žav­ni or­ga­ni Cr­ne Go­re svo­jom pa­siv­no­šću ja­sno po­ka­za­li da ni­je­su za­in­te­re­so­va­ni da ra­svi­je­tle ubi­stvo nje­nog su­pru­ga.

Sa Be­a­tris Edvards, di­rek­tor­kom Me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je za za­šti­tu zvi­žda­ča, su­pru­ga Du­ška Jo­va­no­vi­ća raz­go­va­ra­la je o pro­ble­mi­ma slo­bod­nih me­di­ja u Cr­noj Go­ri. Edvards je na­gla­si­la da po­sto­ji mo­guć­nost da nje­na or­ga­ni­za­ci­ja za­poč­ne ak­tiv­no­sti u na­šoj ze­mlji. Jo­va­no­vi­će­va je sa­go­vor­ni­ci pre­do­či­la da su no­vi­na­ri ko­ji kri­ti­ku­ju vlast u Cr­noj Go­ri u te­škoj si­tu­a­ci­ji i po­ru­či­la da je po­treb­na ve­ća pa­žnja evrop­skih in­sti­tu­ci­ja po­vo­dom pi­ta­nja me­dij­skih slo­bo­da.

M.V.

Dru­ga me­đu­na­rod­na na­gra­da

Sla­vi­ca Jo­va­no­vić je ka­za­la da je Fon­da­ci­ja „Du­ško Jo­va­no­vić” usta­no­vi­la me­đu­na­rod­nu na­gra­du za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo ko­ja će bi­ti do­dje­lji­va­na sva­ke če­tvr­te go­di­ne. Ona je pod­sje­ti­la da je pr­vu na­gra­du 2011. go­di­ne do­bio En­dr­ju Hi­gins, no­vi­nar li­sta „Va­šing­ton post”.

–Dru­gu me­đu­na­rod­nu na­gra­du za do­pri­nos raz­vo­ju is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­stva Fon­da­ci­ja će do­di­je­li­ti 27. ma­ja 2015. go­di­ne. Na­gra­du či­ne po­ve­lje Fon­da­ci­je i nov­ča­ni fond od 20.000 eura. Pr­va na­gra­da iz­no­si­će 10.000 eura, dru­ga 6.000, a tre­ća 4.000 eura. Kon­kurs će bi­ti otvo­ren od mar­ta do apri­la na­red­ne go­di­ne – re­kla je Jo­va­no­vi­će­va.

Slika za tekst glavna

Mek­fej­den sni­mio pre­ko 50 emi­si­ja

Di­rek­tor Cen­tra za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo iz Lon­do­na Ge­vin Mek­fej­den vi­še od pet de­ce­ni­ja je u svi­je­tu no­vi­nar­stva. Ra­dio je na pri­ča­ma o ko­rup­ci­ji i or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu, uklju­ču­ju­ći i te­me mu­če­nja po­li­tič­kih za­tvo­re­ni­ka. Mek­fej­den je u Ame­ri­ci sni­mio pre­ko 50 te­le­vi­zij­skih emi­si­ja o zlo­u­po­tre­ba­ma jav­nih ovla­šće­nja.

Al Paćino glumio Bergmana

Nekadašnji šef deska američke televizije ABC News Louvel Bergman jedan je od autora čuvene emisije „60 minuta”, koja je dobila brojne nagrade za doprinos istraživačkom novinarstvu. Njegov najčuveniji rad je istraživačka emisija o švercu cigareta u SAD. Zanimljivo je napomenuti da je na osnovu te emisije 1999. godine snimljen film „Insajder”, u kome je poznati glumac Al Paćino tumačio lik Bergmana, a režiser je bio Majkl Man.