IT Black White 2 - шаблон joomla Авто

Fon­da­ci­ja „Du­ško Jo­va­no­vić „ iz Pod­go­ri­ce (u da­ljem tek­stu: Fon­da­ci­ja), osno­va­na u znak sje­ća­nja na hra­brog no­vi­na­ra i is­traj­nog pre­ga­o­ca is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­stva na pro­sto­ru Cr­ne Go­re Du­ška Jo­va­no­vi­ća (1964–2004), di­rek­to­ra i glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka dnev­nog li­sta „Dan”, i jed­nog od dvo­ji­ce nje­go­vih su­o­sni­va­ča, usta­no­vlju­je, u skla­du sa čla­nom 3 osni­vač­kog ak­ta, na­gra­du za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo „Du­ško Jo­va­no­vić” i o njoj do­no­si sle­de­ći

 

PRA­VIL­NIK

 

Član 1

Na­gra­da za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo „Du­ško Jo­va­no­vić” (u da­ljem tek­stu: na­gra­da) do­de­lju­je se za ostva­re­nja u is­tra­ži­vač­kom no­vi­nar­stvu, ko­ja su do­pri­nos sa­zna­nji­ma isti­ne o va­žnim či­nje­ni­ca­ma i to­ko­vi­ma ži­vo­ta i ra­da i su­zbi­ja­nju ano­ma­li­ja i dru­štve­nih de­vi­ja­ci­ja u Cr­noj Go­ri i svi­je­tu.

Član 2

Na­gra­da je me­đu­na­rod­na i do­dje­lju­je se sva­ke če­tvr­te go­di­ne.

Član 3

Fon­da­ci­ja ime­nu­je čla­no­ve ži­ri­ja za do­dje­lu na­gra­de. U sa­stav ži­ri­ja, ko­ji ima pet čla­no­va, ula­zi i pred­stav­nik Fon­da­ci­je.

Ži­ri ra­di na osno­vu po­slov­ni­ka ko­ji do­no­si Fon­da­ci­ja.

Ne­spo­ji­vo je član­stvo u ži­ri­ju sa kan­di­da­tu­rom.

Ako je za na­gra­du pred­lo­žen član ži­ri­ja, on se za­mje­nju­je ili od­ri­če kan­di­da­tu­re. Pred­sjed­ni­ka ži­ri­ja bi­ra Uprav­ni od­bor Fon­da­ci­je. U ra­du i od­lu­či­va­nju ži­ri je sa­mo­sta­lan i nje­go­va od­lu­ka je ne­pri­ko­sno­ve­na.

Član 4

Pred­lo­zi za na­gra­du se pod­no­se na osno­vu kon­kur­sa. Kon­kurs je otvo­ren od 1.3. do 30.4.2015. go­di­ne. Ži­ri do­no­si od­lu­ku o na­gra­di do 15. ma­ja, a sve­ča­no uru­če­nje na­gra­de je 27. ma­ja, na dan ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća.

Ako ime­no­va­ni član ži­ri­ja iz bi­lo kog raz­lo­ga ni­je u mo­guć­no­sti da oba­vlja ovu funk­ci­ju, Fon­da­ci­ja ime­nu­je no­vog čla­na.

Član 5

Ra­do­vi ko­ji se pri­ja­vlju­ju na kon­kurs mo­ra­ju bi­ti ob­ja­vlje­ni ili emi­to­va­ni u periodu od 27.05.2011. godine kada je dodijeljena Prva medjunarodna nagrada do 30.4.2015. go­di­ne kada ističe rok za predaju radova. U iz­bor za na­gra­du ula­ze sve no­vi­nar­ske for­me (iz­vje­štaj, in­ter­vju, čla­nak, re­por­ta­ža). Za pri­ja­vu kan­di­da­ta iz štam­pa­nih me­di­ja va­žno je da se na fo­to­ko­pi­ji ili ske­ni­ra­nom tek­stu ja­sno vi­di lo­go no­vi­ne, pot­pis auto­ra i da­tum ob­ja­vlji­va­nja. Uz pri­ja­vu za TV i ra­dio pri­log, po­treb­no je po­sla­ti i po­tvr­du pot­pi­sa­nu od stra­ne ured­ni­ka ili di­rek­to­ra.

Član 6

Pra­vo pred­la­ga­nja ima­ju me­dij­ske ku­će, na­uč­ne usta­no­ve, no­vi­nar­ske or­ga­ni­za­ci­je, ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je pro­fe­si­o­nal­ni no­vi­na­ri i stu­den­ti no­vi­nar­stva iz ci­je­log svi­je­ta. Kan­di­dat će bi­ti oba­vi­je­šten o no­mi­na­ci­ji.

Mo­že se pri­ja­vi­ti sa­mo je­dan is­tra­ži­vač­ki rad ili se­ri­ja ra­do­va na istu te­mu.

Pri­ja­ve za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo iz svi­je­ta pod­no­se se na svom je­zi­ku i na jed­nom od je­zi­ka ko­ji su u slu­žbe­noj upo­tre­bi u Cr­noj Go­ri (cr­no­gor­ski, srp­ski, hr­vat­ski i bo­šnjač­ki).

Član 7

Pred­log  kan­di­da­tu­re za na­gra­du sa­dr­ži:

1. Na­ziv član­ka ili se­ri­je čla­na­ka kao i ime (na) no­vi­na­ra ko­ji su ra­di­li na nji­ma.

2. Sa­že­tak is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­skog ra­da.

3. Te­mu i si­nop­sis pri­če uklju­ču­ju­ći i naj­va­žni­je po­dat­ke do ko­jih se do­šlo.

4. Ocje­nu do­pri­no­sa sa­zna­nju isti­ne o od­re­đe­noj obla­sti dru­štve­nog ži­vo­ta.

5. Ka­ko je pri­ča po­če­la (do­ja­va, za­da­tak, lič­na ini­ci­ja­ti­va i slič­no)?

6. Naj­bit­ni­je iz­vo­de i pri­mje­re iz pred­lo­že­nog is­tra­ži­vač­kog ra­da (fo­to­ko­pi­je na­pi­sa, ka­se­to­fon­ske,   vi­deo i TV-za­pi­se).

7. Po­da­tak da li je ne­ko do­veo u pi­ta­nje isti­ni­tost pri­če – ako je­ste ob­ja­sni­te.

8. Sa­vjet dru­gim no­vi­na­ri­ma ko­ji pla­ni­ra­ju slič­ne pro­jek­te.

9. De­ta­ljan opis ko­ri­šće­ne na­uč­ne me­to­do­lo­gi­je, ka­ko ste po­tvr­di­li re­zul­ta­te me­to­da ko­je ste ko­ri­sti­li, na ko­ji na­čin su te me­to­de do­ve­le do in­for­ma­ci­ja, da li ste tra­ži­li po­moć na­uč­ni­ka – opi­ši­te nji­hov an­ga­žman.

10. Krat­ku bi­o­gra­fi­ju kan­di­da­ta sa fo­to­gra­fi­jom.

11. Obra­zlo­že­nje kan­di­da­tu­re.

Član 8

Ži­ri do­dje­lju­je nov­ča­nu na­gra­du  za tri naj­bo­lja ra­da iz  obla­sti is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­stva.
Pr­vu na­gra­du či­ni nov­ča­ni iz­nos od 10.000€

Dru­gu na­gra­du či­ni nov­ča­ni iz­nos od 6.000€

Tre­ću na­gra­du či­ni nov­ča­ni iz­nos od 4.000€

Član 9

Na­gra­da se mo­že do­di­je­li­ti istom no­vi­na­ru sa­mo je­dan­put.

Ukoliko na objavljeni međunarodni konkurs bude prijavljeno manje od 15 radova, konkurs će biti poništen a postupak za dodjelu novinarske nagrade Duško  Jovanović obustavljen, te se nagrada neće dodijeliti.

Na­gra­da ne mo­ra bi­ti do­di­je­lje­na uko­li­ko ži­ri sma­tra da ni­je­dan pri­ja­vlje­ni rad ne za­vre­dju­je pri­zna­nje.

Član 10

Pri­ja­ve za na­gra­du, sa obra­zlo­že­njem i do­ku­men­ta­ci­jom do­stup­ne su jav­no­sti pu­tem saj­ta
www.fon­da­ci­ja-­du­skojo­va­no­vic.com.

Član 11

Za­in­te­re­so­va­ne usta­no­ve, or­ga­ni­za­ci­je i po­je­din­ci mo­gu da­ti pri­mjed­be na ob­ja­vlje­ne pred­lo­ge. Pri­mjed­be se u pi­sme­noj for­mi upu­ću­ju ži­ri­ju.

Ži­ri u iz­vje­šta­ju o svom ra­du da­je in­for­ma­ci­ju o upu­će­nim pri­mjed­ba­ma i nji­ho­vom uva­že­nju.

Član 12

Pred­lo­zi za na­gra­du (sa na­zna­kom: za kon­kurs) i pri­mjed­be na pred­lo­ge (sa na­zna­kom: za ži­ri) do­sta­vlja­ju se na adre­su:

Ul. 13. ju­la bb,

81000 Pod­go­ri­ca–Mon­te­ne­gro,

ili na e-mail fon­da­ci­ja­djo­va­Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Član 13

Ovaj pra­vil­nik stu­pa na sna­gu da­nom ob­ja­vlji­va­nja u sred­stvi­ma jav­nog in­for­mi­sa­nja i na saj­tu Fon­da­ci­je
www.fon­da­ci­ja-du­sko­jo­va­no­vic.com i va­ži do ob­ja­vlji­va­nja nje­go­vih do­pu­na i iz­mje­na na isti na­čin.

 

Uprav­ni od­bor Fon­da­ci­je