IT Black White 2 - шаблон joomla Авто

Prvu nagradu Fondacije „Duško Jovanović” dobio je novinar iz Sarajeva Azhar Kalamujić. Drugonagrađeni su Azra Omerović i Avdo Avdić iz Sarajeva, a treća nagrada pripala je novinaru Jovanu Nikitoviću iz Podgorice

Opširnije...

Fondacija „Duško Jovanović” dodijelila je međunarodne nagrade za istraživačko novinarstvo Stefanu Hofsdateru iz Afrike, Stevanu Dojčinoviću iz Srbije i Ahmedu el Šamiju iz Egipta

Opširnije...

Pred­stav­ni­ci Fon­da­ci­je „Du­ško Jo­va­no­vić” pred­sta­vi­li su lik i dje­lo ubi­je­nog ured­ni­ka „Da­na” na me­dij­skom sim­po­zi­ju­mu o is­tra­ži­vač­kom no­vi­nar­stvu ko­ji je odr­žan u Lon­do­nu od 5. do 7. de­cem­bra 2014. go­di­ne, u or­ga­ni­za­ci­ji Lo­gan fon­da­ci­je i bri­tan­skog Cen­tra za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo.

Di­rek­tor­ka te fon­da­ci­je Sla­vi­ca Jo­va­no­vić na­ja­vi­la je da će u ma­ju na­red­ne go­di­ne bi­ti do­di­je­lje­na Dru­ga me­đu­na­rod­na na­gra­da za do­pri­nos u raz­vo­ju is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­stva.

Opširnije...

SASTAV ŽIRIJA druge međunarodne novinarske nagrade - 2015. godine