IT Black White 2 - шаблон joomla Авто

Prvu nagradu Fondacije „Duško Jovanović” dobio je novinar iz Sarajeva Azhar Kalamujić. Drugonagrađeni su Azra Omerović i Avdo Avdić iz Sarajeva, a treća nagrada pripala je novinaru Jovanu Nikitoviću iz Podgorice

Opširnije...

Fondacija „Duško Jovanović” dodijelila je međunarodne nagrade za istraživačko novinarstvo Stefanu Hofsdateru iz Afrike, Stevanu Dojčinoviću iz Srbije i Ahmedu el Šamiju iz Egipta

Opširnije...

Pred­stav­ni­ci Fon­da­ci­je „Du­ško Jo­va­no­vić” pred­sta­vi­li su lik i dje­lo ubi­je­nog ured­ni­ka „Da­na” na me­dij­skom sim­po­zi­ju­mu o is­tra­ži­vač­kom no­vi­nar­stvu ko­ji je odr­žan u Lon­do­nu od 5. do 7. de­cem­bra 2014. go­di­ne, u or­ga­ni­za­ci­ji Lo­gan fon­da­ci­je i bri­tan­skog Cen­tra za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo.

Di­rek­tor­ka te fon­da­ci­je Sla­vi­ca Jo­va­no­vić na­ja­vi­la je da će u ma­ju na­red­ne go­di­ne bi­ti do­di­je­lje­na Dru­ga me­đu­na­rod­na na­gra­da za do­pri­nos u raz­vo­ju is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­stva.

Opširnije...

Osnivač Fondacije „Duško Jovanović" i suvlasnik dnevnih novina „Dan" Slavica Jovanović prisustvovala je oproštajnom prijemu Udruženja novinara Bavarske, na kom je održala i govor. Na prijemu, koji je upriličen u jevrejskoj opštini u Minhenu, govorili su i Šarlota Knoblav, predsjednica Jevrejske zajednice, ministar Tomas Krojcer, šef državne kancelarije Bavarske, i Mihael Konken, predsjednik Udruženja novinara Njemačke.

Opširnije...

Mi­lu­ti­no­vić je Hi­gin­su uru­čio ček od 20.000 eura i zlat­nik sa li­kom Du­ška Jo­va­no­vi­ća, je­di­nog no­vi­na­ra ko­ji je ubi­jen u Cr­noj Go­ri

Ame­rič­ki no­vi­nar En­dr­ju Hi­gins pri­mio je si­noć pr­vu me­đu­na­rod­nu no­vi­nar­sku na­gra­du Fon­da­ci­je „Du­ško Jo­va­no­vić”, is­ti­ču­ći da je po­no­san što je pr­vi po­sle­nik jav­ne ri­je­či ko­ji je do­bit­nik pri­zna­nja usta­no­vlje­nog u znak sje­ća­nja na ubi­je­nog ured­ni­ka i di­rek­to­ra „Da­na”.

Opširnije...