IT Black White 2 - шаблон joomla Авто

Fon­da­ci­ja „Du­ško Jo­va­no­vić” do­di­je­li­la je 27. ma­ja 2013. go­di­ne pri­zna­nja za do­ri­nos i raz­voj is­tra­ži­vač­kom no­vi­nar­stvu u Cr­noj Go­ri. Na de­ve­to­go­di­šnji­cu od ubi­stva glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka „Da­na” Du­ška Jo­va­no­vi­ća pri­zna­nja su uru­če­na no­vi­na­ri­ma „Da­na” i TV „Vi­je­sti” Mar­ku Ve­šo­vi­ću i Se­a­du Sa­di­ko­vi­ću i Is­tra­ži­vač­kom cen­tru MANS. U ime Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS na­gra­du je pri­mio De­jan Mi­lo­vac, iz­vr­šni di­rek­tor te NVO.

Mar­ko Ve­šo­vić, brit­ko pe­ro „Da­na”, na­pi­sao je si­ja­set tek­sto­va o ne­le­gal­noj pre­pro­da­ji oruž­ja, afe­ri „Sni­mak” i su­đe­nju za šverc ci­ga­ra u Ba­ri­ju, što ga je i pred­o­dre­di­lo za na­gra­du. Obje­lo­da­nio je broj­ne ana­li­ze me­đu­na­rod­nih kru­go­va ko­je ba­ca­ju no­vu, re­al­ni­ju sli­ku na br­zi­nu i kva­li­tet evrop­skih in­te­gra­ci­ja Cr­ne Go­re do­ka­zu­ju­ći da se sli­ka dru­gih o na­ma bit­no raz­li­ku­je od na­še pred­sta­ve o se­bi. 

Ve­šo­vić je go­di­šnje pri­zna­nje za do­pri­nos i raz­voj is­tra­ži­vač­kom no­vi­nar­stvu sa po­no­som po­sve­tio re­dak­ci­ji i ured­ni­ci­ma.

– Te­ško mo­gu da pro­na­đem ri­je­či ko­ji­ma bih opi­sao ka­ko se osje­ćam i ko­li­ko mi ovo zna­či. „Dan” je mo­ja pr­va rad­na oba­ve­za, po­ni­kao sam u toj re­dak­ci­ji i zbog to­ga ovo pri­zna­nje ni­je upu­će­no sa­mo me­ni već svim lju­di­ma sa ko­ji­ma sam ra­dio. Po­me­nu­ću Mla­de­na Mi­lu­ti­no­vi­ća, Sla­vi­cu Jo­va­no­vić, Ni­ko­lu Mar­ko­vi­ća i Raj­ku Ra­i­če­vić, ali ne bih vo­lio da ne­ko­ga pre­sko­čim. Po­sve­tio bih ovo pri­zna­nje svim lju­di­ma ko­ji su se po­tru­di­li da mo­ja ka­ri­je­ra ide uz­la­znom pu­ta­njom – re­kao je Ve­šo­vić.

Na­la­ze­ći pre­gršt do­ka­za pro­tiv naj­moć­ni­jih i naj­o­zlo­gla­še­ni­jih u dr­ža­vi, MANS je po­ka­zao ono što se odav­no već zna­lo, ali se ni­je iz­go­va­ra­lo – da ne­ma tog or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la ko­ji je ja­či i uspje­šni­ji od slo­bod­nog i de­mo­krat­skog dru­štva. U to ime, MANS je spre­man da  obje­lo­da­ni sva­ki po­da­tak ko­jim se ras­krin­ka­va­ju ko­rup­ci­ja i kri­mi­nal, jav­no ih raz­ob­li­ča­va zna­ju­ći da ta­ma ne­ma šan­su pro­tiv „Da­na” i na­gla­ša­va da po­mje­ra­ti gra­ni­ce zna­či bi­ti dio is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a.

Di­rek­tor Is­tra­ži­vač­kog cen­tra Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) De­jan Mi­lo­vac re­kao je da mu je po­seb­na čast što na­gra­du do­bi­ja od fon­da­ci­je ko­ja no­si ime Du­ška Jo­va­no­vi­ća.

– U MANS-u ka­že­mo da vi­še vo­li­mo da nas kri­ti­ku­ju ne­go da nas hva­le, ali to ovo­ga pu­ta ni­je slu­čaj. Du­ško Jo­va­no­vić je bio no­vi­nar ko­ji je za ži­vo­ta osta­vio ve­li­ki za­da­tak ne sa­mo ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma već i slo­bod­nim no­vi­na­ri­ma ko­ji že­le ne­što da pro­mi­je­ne. Is­tra­ži­vač­ki no­vi­na­ri su lju­di ko­ji vje­ru­ju u isti­nu i ni­jed­nog tre­nut­ka ne­će uz­ma­ći pred or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­na­lom i pri­ti­sci­ma – na­veo je Mi­lo­vac.

Do­kaz da pra­vo is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo ne bi­ra te­me, već nji­ho­vu ak­tu­el­nost naj­bo­lje se ogle­da u ra­du no­vi­na­ra te­le­vi­zi­je „Vi­je­sti” Se­a­da Sa­di­ko­vi­ća,ko­ji je i autor emi­si­je „Bez gra­ni­ca”. Osim hra­br­o­sti da ne­što ka­že, Sa­di­ko­vić je is­tra­ži­vač­kom no­vi­nar­stvu do­nio no­vi kva­li­tet. Gle­da­ju­ći nje­go­ve emi­si­je, sti­če se uti­sak da sva­ko mo­že bi­ti i vr­hun­ski no­vi­nar i ve­li­ki eti­čar, a zna se da ni­je ta­ko. Iz­gra­dio je pro­fe­si­o­nal­ne stan­dar­de ko­je sa la­ko­ćom no­si.

Po­vo­dom do­bi­ja­nja na­gra­de Sa­di­ko­vić je is­ta­kao da mu sva­ko pri­zna­nje im­po­nu­je, a na­gra­da Fon­da­ci­je „Du­ško Jo­va­no­vić” oba­ve­zu­je i svo­jim ime­nom, ko­je će osta­ti kao ime jed­nog no­vi­nar­skog vre­me­na na mo­stu iz­me­đu mi­le­ni­ju­ma.

– Ma­lo je re­ći da mi je čast i za­do­volj­stvo što sam do­bit­nik ovog pri­zna­nja. Sre­ćan sam što sam sa ko­le­ga­ma iz te­le­vi­zi­je „Vi­je­sti” ma­kar je­dan ka­men­čić u te­me­lju tog spo­me­ni­ka ko­je će bu­du­će ge­ne­ra­ci­je no­vi­na­ra gle­da­ti – po­ru­čio je Sa­di­ko­vić.

Pla­ke­te i nov­ča­ni dio na­gra­de od po 1.000 eura na­gra­đe­ni­ma je uru­či­la Sla­vi­ca Jo­va­no­vić, di­rek­tor Fon­da­ci­je, uz po­ru­ku da ri­ječ go­vo­ri, ri­ječ ca­ru­je i da sa­mo ri­ječ ubi­ja.

–  Zlo­čin ko­ji se do­go­dio 27. ma­ja 2004. go­di­ne na pra­gu re­dak­ci­je dnev­nih no­vi­na „Dan”, ka­da je ubi­jen glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik Du­ško Jo­va­no­vić, obi­lje­žio je ovu vlast i vi­si­će joj kao mač nad gla­vom – po­ru­či­la je Jo­va­no­vi­će­va.

Glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik „Da­na” Mla­den Mi­lu­ti­no­vić ka­zao je da su lju­di ko­ji da­nas ra­de u „Da­nu” bi­li go­lo­bra­di mla­di­ći ka­da su on i Jo­va­no­vić kre­nu­li u pro­je­kat osni­va­nja ne­za­vi­snog štam­pa­nog me­di­ja. Na­gla­sio je da je po­no­san jer se po­la­ko ostva­ru­je vi­zi­ja o slo­bod­nom no­vi­nar­stvu, ko­ju je po­čeo sa Jo­va­no­vi­ćem.

Za­mje­nik glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka „Da­na” Ni­ko­la Mar­ko­vić is­ta­kao je da sa­ma či­nje­ni­ca što oda­ju pri­zna­nja za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo zna­či da ga sma­tra­ju po­seb­nim, ri­jet­kim, ne­u­o­bi­ča­je­nim i hra­brim.